Wynagrodzenie za zarządzanie

Cykl: Wycena funduszy inwestycyjnych

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (towarzystwo) reprezentuje, zarządza i zapewnia funduszom inwestycyjnym wszelkie warunki do niezakłóconego funkcjonowania. W zamian za to jest uprawnione do otrzymywania od nich opłaty nazywanej wynagrodzeniem za zarządzanie. Zasady jej naliczania, wysokość oraz sposób pobierania muszą być szczegółowo opisane w statucie funduszu.

 

Wynagrodzenie jest ujmowane w księgach rachunkowych funduszu inwestycyjnego jako zobowiązanie i koszt. Obniża ono zatem wartość aktywów netto (WAN) oraz wynik finansowy.

 

Wyróżniamy dwa rodzaje opłaty za zarządzanie: stałą i zmienną. Towarzystwo może pobierać obydwie z nich lub tylko jedną.

 

Wynagrodzenie stałe charakteryzuje się tym, że jest wypłacane towarzystwu niezależnie od tego czy fundusz wypracuje zysk czy nie. Wynagrodzenie zmienne natomiast należy się towarzystwu tylko w przypadku, gdy zarządzający w wyniku właściwego inwestowania środków funduszu przyczyni się do wzrostu wyceny jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego.

 

Wynagrodzenie stałe jest ustalane jako procent wartości aktywów netto z wycen oficjalnych w skali roku. W praktyce oznacza to, że na każdy dzień tworzona jest rezerwa na zobowiązania w wysokości 1/365 procenta od ostatniego oficjalnego WAN. Najczęściej zobowiązanie to staje się wymagalne w ostatnim (lub ostatnim roboczym) dniu miesiąca w wysokości naliczonej rezerwy i wypłacone towarzystwu w ciągu około dwóch tygodni.

 

Niektóre towarzystwa umożliwiają uczestnikom zawieranie umów na tzw. świadczenia dodatkowe. Polegają one na zagwarantowaniu uczestnikowi, że jeśli wpłaci do funduszu określoną, wysoką kwotę, to otrzyma dodatkowo pewien procent wynagrodzenia stałego za zarządzanie jakie towarzystwo pobiera od jego kapitału. Przez dzielenie się z uczestnikami częścią swojego wynagrodzenia towarzystwo zachęca inwestorów do znacznych wpłat. Świadczenie jest najczęściej wypłacane bezpośrednio ze środków funduszu inwestycyjnego, obniżając wynagrodzenie płacone towarzystwu.

 

13 grudnia 2018 roku Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie, które wprowadziło górne progi wysokości wynagrodzenia stałego dla specjalistycznych funduszy otwartych i funduszy otwartych. Wynoszą one: 3,5% WAN w skali roku w 2019 roku, 3% w 2020 roku oraz 2,5% w 2021 roku, aby docelowo wynieść 2% od 2022 roku.

 

Wynagrodzenie zmienne (inaczej zwane wynagrodzeniem za wyniki lub success fee) naliczane jest dopiero, gdy wycena funduszu za dany okres będzie wyższa niż pewien próg. Zarówno ów próg jak i szczegółowe zasady naliczenia wynagrodzenia zmiennego opisuje statut funduszu. O ile zasady naliczania wynagrodzenia stałego są jasno określone przez przepisy, o tyle sposobów na wyliczenie wynagrodzenia zmiennego jest dużo.

 

Statut funduszu może zakładać, iż wynagrodzenie zostanie naliczone, kiedy wycena jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego wzrośnie ponad jakąś graniczną wartość. Ponieważ najczęściej wynagrodzenie zmienne liczone jest za okres roku kalendarzowego (obrotowego), to takim punktem odniesienia jest wartość jednostki uczestnictwa czy certyfikatu inwestycyjnego z ostatniego dnia poprzedniego roku. Czasem porównania dokonuje się do najwyższej wyceny z lat poprzednich. Ma to na celu wyeliminowanie pobierania wynagrodzenia zmiennego niejako dwa razy przy tym samym poziomie wyceny. Na polskim rynku można spotkać także metodologię wyliczeń wynagrodzenia zmiennego porównującą cenę po jakiej zostały nabyte do funduszu dane jednostki uczestnictwa czy certyfikaty inwestycyjne do wyceny aktualnej. Jeśli fundusz wypracował na danej grupie jednostek zysk, to tworzy się rezerwę na opłatę w wysokości procentu od tej wartości.

 

Oprócz porównywania samych wycen często punktem odniesienia, poziomem referencyjnym jest również tzw. „benchmark”. Jest to określony w statucie funduszu wskaźnik, indeks lub liczba, których aktualny poziom porównuje się do poziomu wzorcowego. Wynagrodzenie zmienne nalicza się dopiero kiedy stopa zwrotu funduszu będzie dodatnia (czyli wycena jednostki uczestnictwa czy certyfikatu inwestycyjnego będzie wyższa niż ta z końca poprzedniego roku) oraz kiedy przekroczy ona poziom ustalonego benchmarku. Benchmarkami mogą być indeksy giełdowe (WIG20, DAX, Nasdaq), indeksy obligacji, stopy procentowe (WIBID, WIBOR) lub stałe progi procentowe.

 

Często wynagrodzenie zmienne pobierane jest na ostatni dzień roku oraz w dniu wyceny, w którym następuje umorzenie jednostek uczestnictwa lub wykup certyfikatu inwestycyjnego – wtedy wypłacana jest towarzystwu ta część rezerwy, która przypada na umarzane jednostki uczestnictwa czy certyfikaty inwestycyjne.

Inga Czubaszek

Be New Pro

 

+48 501 685 529

info@benewpro.com

 

Concept Tower

Grzybowska 87

00-844 Warszawa

zapisz się do newslettera

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zamknij