Przychody funduszu inwestycyjnego

Cykl: Wycena funduszy inwestycyjnych

Według ustawy o rachunkowości przychód to prawdopodobne powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2017 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych wprowadza następujące kategorie przychodów dla funduszu inwestycyjnego: dywidendy i inne udziały w zyskach, przychody odsetkowe, przychody związane z posiadaniem nieruchomości oraz dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.

 

Przychody podlegają zasadzie memoriałowej, mówiącej o tym, że przychody dotyczące danego okresu należy ująć w księgach niezależnie od terminu ich zapłaty oraz zasadzie współmierności, wedle której do wyniku bieżącego okresu zaliczamy również przychody dotyczące przyszłych okresów, ale przypadające na ten okres sprawozdawczy.

 

Należną funduszowi dywidendę z posiadanych akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nieuwzględniający wartości tego prawa do dywidendy. Oznacza to, że w dniu tzw. „ex-date” w księgach rachunkowych należy utworzyć należność w wysokości iloczynu ilości instrumentu finansowego, którą fundusz posiada na dzień ustalenia prawa do dywidendy tzw. „record date” oraz stawki ustalonej przez emitenta akcji. Należność tę trzeba pomniejszyć o wszelkie koszty i podatki jakie zostaną pobrane z wypłaconej kwoty. Jeśli fundusz otrzymał dywidendę od zagranicznej spółki, to niekiedy na podstawie zapisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanej przez Polskę i kraj siedziby emitenta możliwe jest ubieganie się o zwrot nadpłaconego podatku od dywidendy, tzw. tax reclaimu. W takiej sytuacji powiększamy przychód z danej dywidendy o tę właśnie kwotę.

 

Czasem zdarza się, że dywidenda zostanie przyznana nie w formie gotówki, ale instrumentu finansowego, który należy zakupić po zerowej cenie nabycia.

 

W przypadku akcji nienotowanych należność z tytułu dywidendy powstaje w dniu następnym po dniu ustalenia prawa.

 

Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych wylicza się zgodnie z zasadami ustalonymi przez emitenta danego papieru wartościowego. W praktyce oznacza to, że na każdy dzień wyceny naliczamy należność odsetkową od danego papieru dłużnego stosując stawkę oprocentowania i rozbijając ją na okres podany przez emitenta w prospekcie emisyjnym.

 

Naliczenia odsetek od lokat bankowych dokonujemy za pomocą efektywnej stopy procentowej w całym okresie trwania lokaty począwszy od dnia następnego po dniu przepływu środków pieniężnych.

 

Do przychodów odsetkowych zaliczymy także dyskonto wyliczone przy wycenie papierów dłużnych w skorygowanej cenie nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

 

Uczestnikom funduszu oprócz środków z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych mogą być wypłacane przychody/dochody ze zbycia lokat. Artykuł 198 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi zezwala na wypłatę uczestnikom przychodów ze zbycia lokat pomniejszonych o koszty związane z nimi, ale tylko w przypadku funduszu aktywów niepublicznych. Sposób przeprowadzania takiej wypłaty należy opisać szczegółowo w statucie funduszu.

 

Przychodów w funduszu inwestycyjnym w zasadzie się nie preliminuje. Takie postępowanie wynika z zasady ostrożności stosowanej w rachunkowości, która głosi m.in., że w księgach rachunkowych należy ująć wyłącznie niewątpliwe przychody, a rezerwę utworzyć na wszystkie przewidywane koszty. Skutek stosowania tej zasady jest taki, że lepiej z ostrożności pomniejszyć aktywa funduszu, niż je zbyt ryzykownie powiększyć.

 

W praktyce spotyka się wykazywanie należności na świadczenia dodatkowe (tzw. kick-back), które fundusz otrzyma w ramach umowy podpisanej z towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną, w której instrumenty fundusz zainwestował. Jasno określone zasady przyznawania takiej premii pozwalają oszacować z dużym prawdopodobieństwem wysokość świadczenia, a rozłożenie przychodu w czasie eliminuje ryzyko gwałtownego wzrostu wartości wyceny w chwili wypłaty środków pieniężnych z tytułu kick-backa.

 

Inga Czubaszek

Be New Pro

 

+48 501 685 529

info@benewpro.com

 

Concept Tower

Grzybowska 87

00-844 Warszawa

zapisz się do newslettera

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zamknij