Koszty w funduszu inwestycyjnym

Cykl: Wycena funduszy inwestycyjnych

W ustawie o rachunkowości koszty definiuje się jako “uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli”.

 

W rozumieniu wyceny funduszy inwestycyjnych kosztem jest to, co fundusz musi zapłacić aby móc dokonywać inwestycji środków wpłacanych przez uczestników oraz po prostu funkcjonować.

 

W skład kosztów funduszu mogą wchodzić następujące ich rodzaje: wynagrodzenie towarzystwa, opłaty dla depozytariusza, opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów, opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne, usługi w zakresie rachunkowości, usługi w zakresie zarządzania aktywami, usługi prawne, usługi wydawnicze, w tym poligraficzne, koszty odsetkowe, koszty związane z posiadaniem nieruchomości, ujemne saldo różnic kursowych oraz pozostałe.

 

Z kosztami wiążą się dwie ważne zasady rachunkowości: zasada memoriałowa i współmierności przychodów i kosztów. Ta pierwsza oznacza, że należy ujmować w księgach rachunkowych i zaliczać do wyniku finansowego wszystkie dotyczące danego roku obrotowego osiągnięte przychody oraz koszty związane z tymi przychodami, niezależnie od terminu wpływu należności i zapłaty zobowiązań. W myśl drugiej ze wspomnianych zasad na wynik finansowy wpływają przychody i koszty zarówno te rzeczywiście poniesione, jak i koszty nieopłacone, ale przypadające na dany rok obrotowy.

 

Jeśli płatność zostanie wykonana z góry lub w trakcie trwania usługi, za jaką faktura została wystawiona, tworzymy tzw. RMC. Skrót ten oznacza czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów, czyli doksięgowanie do zobowiązań oraz aktywów kwoty brakującej do zapłaty. Z konta aktywów do końca okresu trwania usługi dokonuje się odpisów w koszty.

 

Koszty odsetkowe oraz różnice kursowe ujmowane są w księgach w momencie ich naliczenia w wysokości docelowej. Przykładowo są to: amortyzacja instrumentu finansowego wycenianego metodą skorygowanej ceny nabycia, amortyzacja premii wynikającej z transakcji z przyrzeczeniem funduszu do odkupu czy różnice kursowe stanowiące stratę wynikającą z różnicy aktualnego kursu walutowego względem kursu, po którym dany składnik został wprowadzony do ksiąg.

 

Na pozostałe koszty należy zakładać rezerwy (więcej na temat rezerw w materiale „Kategorie zobowiązań funduszu”). Rezerwy tworzone są na podstawie stawek zapisanych w umowach, zapisów statutu czy faktur z miesiąca poprzedniego.

 

Na dzień bilansowy ustala się wynik z operacji funduszu, w skład którego wchodzą m.in. przychody z lokat netto. Stanowią one różnicę między przychodami z lokat a kosztami netto. Jeśli towarzystwo pokryło jakieś koszty funduszu, to powiększają one wynik finansowy.

 

Koszty naliczane są za dany rok obrotowy. Jeśli rok się kończy wykonujemy tzw. zamknięcie roku. Polega ono na wyksięgowaniu wszystkich kosztów, przychodów i kapitałów zrealizowanych i niezrealizowanych na konta zakumulowanego wyniku. W pierwszym dniu nowego roku obrotowego konta kosztowe zatem są zerowe. Jeśli w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego okaże się, że fundusz poniósł jeszcze jakiś koszt dotyczący sprawozdanego roku powinniśmy dodać go do kosztów i zamknąć ponownie rok. Jeśli natomiast taki dodatkowy koszt ujawni się dopiero po sporządzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania, wtedy musimy zaksięgować go w pozostałe koszty obecnego okresu.

 

Wśród kont kosztowych są jednak wyjątki, których to nie zamykamy wraz z końcem roku. Dotyczą one kosztów, które są szacowane, czyli nie jest jeszcze znana ich końcowa kwota. Przykładem takiego kosztu jest rezerwa tworzona na wynagrodzenie zmienne pobierane rzadziej niż na koniec roku, np. na koniec okresu, przez jaki ma działać dany fundusz.

 

Warto wspomnieć również o fakcie, że towarzystwo może pokrywać koszty opisane w statucie, jeżeli podejmie odpowiednią uchwałę zarządu. Ponadto statut przewiduje pewną grupę kosztów, dla których ustala się pewien próg, którego przekroczenie powoduje, iż towarzystwo zwróci funduszowi ich nadwyżkę. Ma to na celu ochronę uczestników przed zbytnim obciążeniem kosztami zainwestowanych aktywów.

Inga Czubaszek

Be New Pro

 

+48 501 685 529

info@benewpro.com

 

Concept Tower

Grzybowska 87

00-844 Warszawa

zapisz się do newslettera

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zamknij