Koszty pokrywane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Cykl: Wycena funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne ponoszą koszty swojej działalności, o czym mogliście przeczytać w artykule „Koszty w funduszu inwestycyjnym”. Ale czy zawsze tak musi być? W jakich przypadkach możliwe jest niepokrywanie kosztów ze środków funduszu inwestycyjnego?

 

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych określa w statucie funduszu jakie rodzaje kosztów mogą być ponoszone ze zgromadzonych w funduszu środków. Katalog kosztów jest ograniczony do rodzajów wymienionych przez ustawodawcę i prezentowanych w sporządzanych co pół roku sprawozdaniach finansowych. Rozróżniamy zatem wynagrodzenie towarzystwa, wynagrodzenie dla pomiotów prowadzących dystrybucję, opłaty dla depozytariusza, opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów, opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne, usługi w zakresie rachunkowości, usługi w zakresie zarządzania aktywami, usługi prawne, usługi wydawnicze, w tym poligraficzne, koszty odsetkowe, koszty związane z posiadaniem nieruchomości, ujemne saldo różnic kursowych oraz pozostałe.

 

O ile koszty związane bezpośrednio z lokatami funduszu, czyli koszty odsetkowe czy różnice kursowe, nie podlegają żadnym ograniczeniom, ani nie mogą być wykluczone przez statut, o tyle pozostałe koszty mogą być płacone z funduszu lub pokrywane przez towarzystwo.

 

Czasem towarzystwo funduszy inwestycyjnych ogranicza koszty płacone bezpośrednio przez fundusz, gdyż nie chce aby zbyt wiele wydatków niezwiązanych bezpośrednio z inwestycjami w instrumenty finansowe obniżało wynik finansowy funduszu. Towarzystwo może tego dokonać na różne sposoby: umieścić w statucie wąski wachlarz kosztów mogących obciążać aktywa funduszu, wskazać limity kosztowe lub pojąć uchwałę Zarządu o pokrywaniu kosztów wskazanych w statucie okresowo lub na czas nieokreślony. Fundusz może zatem ponieść mniej kosztów niż przewiduje statut, ale nigdy więcej.

 

Przy każdej oficjalnej wycenie funduszu księgowy wraz z depozytariuszem muszą badać, czy naliczone na dany dzień koszty nie są wyższe niż dopuszczone przez statut. Jeżeli takie przekroczenie wystąpi na nadwyżkę należy utworzyć należność. Drugą stroną księgowania są koszty ponoszone przez towarzystwo. Przy czym jeśli na dany dzień wyceny poziom kosztów zmniejszył się w stosunku do obowiązującego go limitu, wtedy należy zmniejszyć naliczoną rezerwę.

Koszty pokrywane przez towarzystwo to ciekawa kategoria kont wynikowych – można je nazwać przekornie „dodatnimi kosztami”. W bilansie (obrotówce) są one widoczne jako konta wykazujące saldo po stronie kredytowej (tak jak przychody). Dzieje się tak dla celów raportowych, gdyż w sprawozdaniu finansowym są one prezentowane jako osobna kategoria, przyczyniając się do wzrostu przychodów z lokat netto.

 

Oto przykłady niektórych zapisów statutowych w zakresie kosztów: a) fundusz ponosi koszty reklamy i ogłoszeń do wysokości 3 000 PLN miesięcznie, b) fundusz może ponosić koszty audytu sprawozdań do wysokości 0,3% średniego WAN (wartości aktywów netto) funduszu w skali roku, nie mniej jednak niż 4 000 PLN miesięcznie, c) koszt prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie pokrywany do wysokości 0,7% WAN w skali roku, przy czym w każdym miesiącu limit ten będzie nie niższy niż 5 000 PLN.

 

Warto wspomnieć, że przy wyliczaniu wysokości limitu w skali np. roku należy dokonać obliczeń na dany dzień w okresie, czyli odnieść się do okresu, za jaki dany koszt został już naliczony. Przykładowo, jeśli limit wynosi 40 000 w skali roku, to na dzień wyceny 29 stycznia 2019 roku jego wysokość wyniesie 40 000/365*29 = 3 178,08 PLN.

 

Kiedy towarzystwo powinno zwrócić przekroczone koszty do funduszu? Jeśli limit liczony jest w skali roku lub miesiąca, należy naliczać rezerwę przez cały ten okres i na koniec tego okresu wystawić notę obciążającą na kwotę widniejącą na saldzie konta należności. W ciągu roku wartość limitu może się wahać i nawet jeżeli dany koszt przyrasta w stałej kwocie, to należność może maleć, a nawet zostać wyzerowana. Z tego powodu koszty ponadlimitowe powinny być pokryte dopiero w momencie zakończenia ich naliczenia.

 

Jeśli towarzystwo powzięło uchwałę o pokrywaniu kosztu, zwrot do funduszu powinien nastąpić po zapłaceniu faktury tak, aby mieć pewność, że wysokość kosztu nie ulegnie już zmianie i naliczona należność jest już ostateczna.

Inga Czubaszek

Be New Pro

 

+48 501 685 529

info@benewpro.com

 

Concept Tower

Grzybowska 87

00-844 Warszawa

zapisz się do newslettera

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zamknij