Polityka prywatności Be New Pro

Szanujemy Państwa prywatność i dokładamy wszelkich starań, by powierzone nam dane osobowe chronić przed niewłaściwym wykorzystaniem, utratą, zniszczeniem, ujawnieniem bądź dostępem osób niepowołanych zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

 

Poniżej znajdą Państwo informację o zasadach, na jakich będziemy przetwarzali Państwa dane oraz o prawach jakie Państwu z tego tytułu przysługują. Zależy nam na tym, aby każdy z Państwa mógł świadomie oraz swobodnie podjąć decyzję o tym czy przekaże nam swoje dane i w jakim zakresie skorzysta z naszych usług. Proszę mieć na uwadze, że Polityka prywatności odnosi się do wszystkich świadczonych przez nas usług. Dlatego w przypadku, kiedy korzystają Państwo jedynie z jednej z nich (np. rekrutacji), zakres i cel przetwarzania danych będzie dotyczył wyłącznie wybranej przez Państwa usługi.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Be New Pro Joanna Kordys z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, NIP 9482168121.

Zakres obowiązywania polityki prywatności

Zakres obowiązywania polityki prywatności Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu przez nas danych osobowych obecnych, byłych oraz potencjalnych klientów, osób reprezentujących klientów biznesowych, a także osób korzystających z usług naszej strony internetowej.

 

Przed zawarciem umowy, w momencie zbierania danych osobowych przy okazji poszczególnych usług, w tym subskrypcji czy formularzy kontaktowych mogą być Państwu przekazywane informacje stanowiące uszczegółowienie zasad określonych w Polityce prywatności.

 

W celu zapewniania skutecznej ochrony danych osobowych zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian mających na celu ulepszenie naszej Polityki prywatności. Poinformujemy Uczestników o planowanych zmianach przed ich wprowadzeniem poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

Jakie dane osobowe gromadzimy

Zakres danych, które będą przetwarzane jest różny w zależności od wybranej przez Państwa usługi lub charakteru kontaktu z nami i może dotyczyć następujących kategorii:

 

 • imię (imiona) i nazwisko, a w przypadku podmiotów gospodarczych także ich oznaczenia takie jak firma, KRS, NIP,
 • Państwa informacje kontaktowe, przede wszystkim adres korespondencyjny, nr telefonu i adres e-mail,
 • informacje kontaktowe, takie jak nazwę, adres, KRS i NIP firmy w której Państwo pracują lub którą Państwo reprezentują,
 • historię komunikacji z nami,
 • dane dotyczące wykształcenia oraz posiadanego doświadczenia zawodowego uczestników szkoleń lub rekrutacji,
 • informacje dotyczące realizowanych przez nas usług z których Państwo skorzystali,
 • Państwa zainteresowania naszymi usługami.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych oraz uzasadnione interesy Administratora

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie w związku z zawarciem umowy. Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych w zakresie usług szkoleniowych oraz rekrutacji zostaną omówione poniżej.

 

Przekazanie danych osobowych następuje dobrowolnie, jednak część danych określona w umowie jest niezbędna dla jej zawarcia i wykonywania. Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane.

 

Ponadto, przetwarzanie danych osobowych będzie następowało w następujących celach:

 

 • zawarcia lub wykonywania umów z nami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • spełniania przez nas wiążących nas obowiązków prawnych, wynikających w szczególności z prawa oświatowego w odniesieniu do realizowanych szkoleń oraz z prawa rachunkowego i podatkowego, w zakresie rozliczeń (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • do realizacji naszych uzasadnionych interesów i potrzeb informacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w zakresie:
 • prowadzenia statystyk dotyczących szkoleń otwartych i zamkniętych oraz rekrutacji,
 • badania satysfakcji klientów ze świadczonych przez nas usług oraz efektywności tych usług, a także udzielaniem odpowiedzi na ewentualne pytania i wnioski klientów,
 • badania zapotrzebowania na usługi w zakresie przedmiotu naszej działalności,
 • marketingu bezpośredniego usług,
 • rozliczeń oraz ewentualnych roszczeń związanych ze świadczonymi usługami,
 • udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące świadczonych przez nas usług, komunikacji związanej z zawartą umową lub w celu jej zawarcia, a także zarządzania relacją z klientem,
 • przekazywania ofert, w tym o aktualnych promocjach, jeśli wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie treści marketingowych.

 

Danych osobowych, którymi dysponujemy nie przetwarzamy w sposób automatyczny, nie wykorzystujemy także profilowania danych.

Dlaczego potrzebujemy danych w zakresie szkoleń?

Organizowane przez nas szkolenia mają umożliwić zdobycie przez Państwa konkretnych, poszukiwanych na rynku kompetencji oraz podnieść Państwa zawodową pozycję. Ze względu na to potrzebujemy informacji, które pozwolą nam:

 

 • dokonać oceny zapotrzebowania rynkowego, przygotować oraz realizować specjalistyczny system szkoleń,
 • dostosowywać ofertę i program do aktualnych potrzeb Uczestników szkoleń oraz maksymalnie wykorzystać czas przeznaczony na szkolenie,
 • udzielić Państwu informacji zwrotnej o udziale w kursie, w szczególności o zdobytych umiejętnościach i wynikach w nauce,
 • poświadczyć udział w kursie zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia,
 • wyróżnić Państwa kompetencje poprzez wydanie pisemnej rekomendacji dla potencjalnych pracodawców.

Dlaczego potrzebujemy danych osobowych w zakresie rekrutacji?

O sukcesie rekrutacji mogą zdecydować wszelkie przekazane dane zawarte w szczególności w złożonych przez Państwa dokumentach aplikacyjnych, dlatego zbieramy je i przetwarzamy w następujących celach:

 

 • umieszczenia w bazie danych kandydatów,
 • udostępniania potencjalnym pracodawcom,
 • wykorzystania w ramach obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez nas na zlecenie potencjalnych pracodawców,
 • informowania o będących w toku postępowaniach rekrutacyjnych ze wskazaniem warunków wzięcia udziału w danym postępowaniu rekrutacyjnym,
 • realizacji innych projektów rekrutacyjnych prowadzonych lub współprowadzonych przez nas we współpracy z innymi agencjami rekrutacyjnymi.

 

Podanie danych osobowych, których zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem (dane identyfikacyjne, adresowe, informacje o wykształceniu i przebiegu zatrudnienia, a także o posiadanych uprawnieniach zawodowych), jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia oraz realizacji umowy, stanowi więc warunek udziału w świadczonych usługach rekrutacyjnych. Niezbędne dla wzięcia udziału w rekrutacji jest także dołączenie pliku CV w powszechnie używanym formacie (doc, docx, PDF). Przekazanie innych danych oraz dokumentów aplikacyjnych wraz z udzieloną zgodą na ich przetwarzanie, jest w pełni dobrowolne.

Dlaczego potrzebujemy danych osobowych w ramach naszych innych usług?

Obok prowadzonych szkoleń i rekrutacji wspieramy realizację projektów naszych klientów biznesowych oraz zapewniamy profesjonalne doradztwo biznesowe. Jeśli niezbędne dla wykonania usługi będzie udostępnienie nam danych osobowych Państwa klientów, zapewnimy im ten sam poziom ochrony, jaki gwarantujemy swoim klientom, a udostępnionych nam w ten sposób danych nie będziemy wykorzystywać dla innych celów, niż realizacja umowy z Państwem.

Dlaczego potrzebujemy danych osobowych w ramach naszych innych usług?

O sukcesie rekrutacji mogą zdecydować wszelkie przekazane dane zawarte w szczególności w złożonych przez Państwa dokumentach aplikacyjnych, dlatego zbieramy je i przetwarzamy w następujących celach:

 

 • umieszczenia w bazie danych kandydatów,
 • udostępniania potencjalnym pracodawcom,
 • wykorzystania w ramach obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez nas na zlecenie potencjalnych pracodawców,
 • informowania o będących w toku postępowaniach rekrutacyjnych ze wskazaniem warunków wzięcia udziału w danym postępowaniu rekrutacyjnym,
 • realizacji innych projektów rekrutacyjnych prowadzonych lub współprowadzonych przez nas we współpracy z innymi agencjami rekrutacyjnymi.

 

Podanie danych osobowych, których zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem (dane identyfikacyjne, adresowe, informacje o wykształceniu i przebiegu zatrudnienia, a także o posiadanych uprawnieniach zawodowych), jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia oraz realizacji umowy, stanowi więc warunek udziału w świadczonych usługach rekrutacyjnych. Niezbędne dla wzięcia udziału w rekrutacji jest także dołączenie pliku CV w powszechnie używanym formacie (doc, docx, PDF). Przekazanie innych danych oraz dokumentów aplikacyjnych wraz z udzieloną zgodą na ich przetwarzanie, jest w pełni dobrowolne.

Komu możemy przekazać Państwa dane?

Powierzone nam dane osobowe nie będą transferowane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W celu lepszej ochrony danych, mogą one być gromadzone w scentralizowanych bazach danych w Polsce lub za granicą (hosting). W szczególności dotyczy to usług podwykonawców, z których korzystamy lub będziemy w przyszłości korzystać.

 

Administrator będzie udostępniał dane osobowe Uczestników autoryzowanym podmiotom zatrudnionym lub współpracującym w zakresie prowadzonych usług. Podmiotem współpracującym może być także inna agencja zatrudnienia, w przypadku wspólnego prowadzania rekrutacji i innych projektów rekrutacyjnych.

 

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim może dotyczyć jedynie procesów rekrutacyjnych prowadzonych z udziałem lub na rzecz Potencjalnych pracodawców, którymi będą podmioty działające na rynku kapitałowym, w szczególności podmioty świadczące usługi na rzecz funduszy inwestycyjnych, depozytariusze funduszy inwestycyjnych, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

 

We wszystkich tych przypadkach udostępnianie lub przekazanie danych będzie odbywało się na podstawie umowy (lub klauzul umownych) o powierzeniu przetwarzania danych obwarowanej sankcjami prawnymi. Przekazanie danych może także nastąpić na podstawie przepisów prawa na żądanie sądów oraz innych organów Państwa.

Jakie prawa przysługują mi w związku z powierzeniem moich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 

 • prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, które są błędne, niepełne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,
 • prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – usunięcie danych, które są przetwarzane bez uzasadnionych podstaw prawnych, tj. kiedy określone dane nie są potrzebne do realizacji wskazanego celu,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – oznaczające, że przetwarzanie danych polega wyłącznie na ich przechowywaniu,
 • prawo dostępu do danych – uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych, a także uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do przenoszenia danych – oznacza możliwość uzyskania swoich danych osobowych, które zostały nam przekazane w związku z naszymi usługami, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, lub wskazania innego administratora danych osobowych, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe,
 • prawo do sprzeciwu – dotyczy sytuacji przetwarzania danych w naszym uzasadnionym interesie, przy czym zaprzestanie przetwarzania w tych celach nastąpi, o ile nie przeważają inne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • prawo do wycofania zgody – oznacza złożenie w dowolnej chwili dyspozycji zaprzestania przetwarzania danych osobowych we wskazanym przez Państwa celu, przy czym wycofanie udzielonej uprzednio zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych – jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

W jaki sposób mogę skorzystać ze swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych?

Obsługa danych osobowych może zostać powierzona inspektorowi ochrony danych osobowych.

 

Wszelkie pytania i wnioski, w tym dotyczące realizacji przysługujących Państwu praw, prosimy kierować na adres skrzynki e-mail (rodo@benewpro.com).

 

Istnieje także możliwość skierowania pisma w tych sprawach na nasz adres wskazany w części „Administrator danych osobowych”.

 

Odpowiemy na każde zgłoszenie dotyczące przetwarzania danych osobowych. Realizując takie zgłoszenie, zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Państwa tożsamości, aby mieć pewność, że nie udostępniamy Państwa danych nikomu innemu.

BLOG

Be New Pro

 

+48 501 685 529

info@benewpro.com

 

Concept Tower

Grzybowska 87

00-844 Warszawa

zapisz się do newslettera

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zamknij